How can we help?

Tôi có thể sao chép nhiều nhà giao dịch cùng một lúc không?