How can we help?

Tại sao nền tảng MT4 của tôi không thực hiện cập nhật trực tuyến?