How can we help?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có các vị trí mở khi tôi gửi yêu cầu rút tiền?