How can we help?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có các vị thế mở khi gửi yêu cầu rút tiền?